img img img img img

Aktualności

Konkurs

fuzplRegulamin konkursu
§ 1
Organizatorami Konkursu, zwanymi dalej Organizatorami są: firma FUZ z siedzibą przy ul. I Armii Wojska Polskiego 46 07-200 Wyszków oraz Tygodnik
Informacyjno-Reklamowy "Wyszkowiak" S.C., z siedzibą przy ul. Gen. J. Sowińskiego 61, 07-202 Wyszków.
§ 2
Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz która nie ukończyła 18 lat posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych - za zgodą przedstawiciela ustawowego, zamieszkująca
teren Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni warunki Konkursu wskazane w § 5.
§ 3
Zwycięzcami Konkursu, zwani dalej Zwycięzcami jest trzech wylosowanych Uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki Konkursu wskazane w § 5.
§ 4
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy FUZ oraz Tygodnika "Wyszkowiak", a także członkowie ich najbliższych rodzin.
§ 5
Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Zadaniem uczestników jest polubienie fanpage firmy FUZ znajdującego się pod
adresem www.facebook.com/fuzpl i jednoczesne polubienie grafiki konkursowej udostępnionej na fanpage firmy FUZ oraz udostępnienie jej na profilu
Uczestnika na portalu Facebook. Na wykonanie tych czynności uczestnicy mają czas od 15 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 do godziny 23:59.
§ 6
Wśród Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki wymienione w § 5 komisja konkursowa powołana przez Organizatorów w terminie do 15 stycznia 2016
r. wylosuje Zwycięzców.
§ 7
Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym. Za zakłócanie
przebiegu konkursu uznaje się w szczególności: naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, zamieszczanie obraźliwych, niezgodnych z prawem,
naruszających dobra osobiste lub pejoratywnych komentarzy, naruszenie jakichkolwiek z postanowień regulujących zasady funkcjonowania serwisu
Facebook.
§ 8
Nagrody w konkursie otrzyma trzech Uczestników. Uczestnik wylosowany jako pierwszy otrzyma konsolę do gier Microsoft XBOX 360 4GB+500 GB + Sensor
Kinect o wartości 1050 zł brutto. Wylosowani w dalszej kolejności pozostali dwaj uczestnicy otrzymają tablet Samsung Galaxy Tab E 9.6 T561o wartości 870 zł
brutto każdy.
§ 9
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn.
zm.) wydanie nagród, o których mowa w § 8, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%
wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Zwycięzcy obliczy, pobierze
i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie
dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w
kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego
rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
§ 10
Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i nie mogą być odsprzedawane w przeciągu sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.
§ 11
Organizatorzy skontaktują się ze Zwycięzcami za pośrednictwem ich profili na portalu Facebook w celu ustalenia sposobu i terminu przekazania nagrody.
§ 12
W przypadku niezgłoszenia się Zwycięzcy po odbiór nagrody w uzgodnionym z organizatorami terminie, organizatorzy dokonają ponownego losowania
wyłaniając w ten sposób kolejną osobę.
§ 13
Laureaci nagród wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych organizatorom w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody i poinformowania
o wyniku Konkursu w jednym z wydań Tygodnika Informacyjno-Reklamowego "Wyszkowiak".
§ 14
Organizatorzy przyjmują reklamacje dotyczące Konkursu na piśmie w terminie do 30 stycznia 2016 r. W przypadku wysłania reklamacji pocztą, decyduje
data stempla pocztowego.
§ 15
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy wynikające z winy uczestnika lub problemów technicznych, których nie można było przewidzieć ani im
zapobiec.
§ 16
Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też w żaden sposób wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
§ 17
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
§ 18
Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibach Organizatorów, a także na ich stronach internetowych www.fuz.pl oraz www.wyszkowiak.pl.
§ 19
W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dodano: 2015-12-14
14 grudzień 2015

Konkurs


Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodami są dwa tablety Samsung oraz konsola XBOX 360
18 sierpień 2015 Uruchomiliśmy kamerę widokową zamontowaną na kominie PEC z możliwością podglądu on-line.

Kamera dostępna jest na naszej stronie fuz.pl/kamera

Jesteśmy największą firmą działającą na rynku powiatu wyszkowskiego dostarczającą internet drogą radiową

Na rynku lokalnym posiadamy 34 nadajniki na terenie powiatu wyszkowskiego, 4 na terenie Tłuszcza, 1 nadajnik na terenie gminy Dąbrówka. Posiadamy największe pokrycie radiowe na terenie powiatu wyszkowskiego.


Więcej
Oferujemy bezprzewodowy dostęp do internetu na większości obszaru naszego powiatu. Zasięg naszej sieci został zilustrowany na interaktywnej mapie.
Każdy nowy klient jest traktowany indywidualnie i za każdym razem są sprawdzane warunki uruchomienia Naszej usługi w miejscu wskazanym przez klienta.Więcej